Zásady zpracování osobních údajů


I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je společnost MUDr. Šimon Čeri s.r.o., C 94007 vedená u Krajského soudu v Brně, IČ: 05187842, se sídlem Halasovo náměstí 597/1, Lesná, 638 00 Brno (dále jen: "správce").

2. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

3. Kontaktní údaje správce jsou

  • adresa: Halasovo náměstí 597/1, Lesná, 638 00 Brno,
  • e-mail: ambulance@orl-lesna.cz
  • telefon: +420 548 220 087.

II. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro provádění všech úkonů, či zasílání informačních zpráv.

3. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je poskytnutí služeb.

4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; 

b) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména zasílání informačních zpráv a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; 

c) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména zasílání informačních zpráv a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

5. Účelem zpracování osobních údajů je: 

a) vyřízení Vašich požadavků a plnění práv a povinností vyplývajících z poskytování služby. Při vyplnění formulářů jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné k identifikaci pacienta a následně k úspěšnému vyřízení požadavku (jména, kontakt a datum narození), kdy bez těchto údajů není možné zajistit dostatečnou identifikaci pacienta a plně vyhovět všem požadavkům; 

b) zasílání informačních zpráv a newsletterů.

III. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

a) po dobu nezbytně nutnou; 

b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání informačních zpráv a newsletterů, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV. Závazek k vyloučení předání osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám, do jiných členských států EU či do třetích zemí (mimo EU), jakožto ani mezinárodním organizacím.

V. Vaše práva

1. Podle ustanovení GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávkového či kontaktního formuláře na webových stránkách potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

2. Výslovným souhlasem při odeslání formuláře (zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře) uvedeného v předcházejícím bodě pak dáváte souhlas k zasílání informačních zpráv a newsletterů.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2021.